• 09171065053
  • 07136363683

کلاس‌ها

فیزیک پایه تا کنکور (کد 13 )

فیزیک پایه تا کنکور (کد 13 )

فیزیک پایه تا کنکور (کد 13 )
2,400,000 تومان
شیمی پایه تا کنکور (کد 21 )

شیمی پایه تا کنکور (کد 21 )

شیمی پایه تا کنکور (کد 21 )
2,400,000 تومان
زیست شناسی پایه تا کنکور (کد 33 )

زیست شناسی پایه تا کنکور (کد 33 )

زیست شناسی پایه تا کنکور (کد 33 )
2,400,000 تومان
ریاضی تجربی پایه تا کنکور (کد 63 )

ریاضی تجربی پایه تا کنکور (کد 63 )

ریاضی تجربی پایه تا کنکور (کد 63 )
2,400,000 تومان
زبان انگلیسی پایه تا کنکور (کد 51 )

زبان انگلیسی پایه تا کنکور (کد 51 )

زبان انگلیسی پایه تا کنکور (کد 51 )
1,200,000 تومان
عربی پایه تا کنکور (کد 41 )

عربی پایه تا کنکور (کد 41 )

عربی پایه تا کنکور (کد 41 )
1,200,000 تومان
ادبیات فارسی پایه تا کنکور (کد 71 )

ادبیات فارسی پایه تا کنکور (کد 71 )

ادبیات فارسی پایه تا کنکور (کد 71 )
1,500,000 تومان
دین و زندگی پایه تا کنکور (کد 91 )

دین و زندگی پایه تا کنکور (کد 91 )

دین و زندگی پایه تا کنکور (کد 91 )
1,200,000 تومان
حسابان پایه تا کنکور (کد 83 )

حسابان پایه تا کنکور (کد 83 )

حسابان پایه تا کنکور (کد 83 )
1,900,000 تومان
هندسه و گسسته پایه تا کنکور (کد 81 )

هندسه و گسسته پایه تا کنکور (کد 81 )

هندسه و گسسته پایه تا کنکور (کد 81 )
2,400,000 تومان
فیزیک ۳ (پایه دوازدهم) (کد 12 )

فیزیک ۳ (پایه دوازدهم) (کد 12 )

فیزیک ۳ (پایه دوازدهم) (کد 12 )
1,500,000 تومان
زیست شناسی ۳( پایه دوازدهم) (کد 32 )

زیست شناسی ۳( پایه دوازدهم) (کد 32 )

زیست شناسی ۳( پایه دوازدهم) (کد 32 )
1,500,000 تومان
ریاضی تجربی 3 ( پایه دوازدهم ) (کد 62 )

ریاضی تجربی 3 ( پایه دوازدهم ) (کد 62 )

ریاضی تجربی 3 ( پایه دوازدهم ) (کد 62 )
1,200,000 تومان
شیمی یازدهم (کد 105 )

شیمی یازدهم (کد 105 )

شیمی یازدهم (کد 105 )
1,500,000 تومان
شیمی دهم (کد 106 )

شیمی دهم (کد 106 )

شیمی دهم (کد 106 )
1,500,000 تومان
ریاضی تجربی پایه ( دهم و یازدهم ) (کد 61 )

ریاضی تجربی پایه ( دهم و یازدهم ) (کد 61 )

ریاضی تجربی پایه ( دهم و یازدهم ) (کد 61 )
1,200,000 تومان
فیزیک پایه ( دهم و یازدهم ) (کد 11 )

فیزیک پایه ( دهم و یازدهم ) (کد 11 )

فیزیک پایه ( دهم و یازدهم ) (کد 11 )
1,500,000 تومان
زیست شناسی پایه(دهم و یازدهم) (کد 31 )

زیست شناسی پایه(دهم و یازدهم) (کد 31 )

زیست شناسی پایه(دهم و یازدهم) (کد 31 )
1,500,000 تومان