• 09171065053
  • 07136363683

فیزیک پایه ( دهم و یازدهم ) (کد 11 )

مدرس : فرید شهریاری فرید شهریاری
پایه تحصیلی : دهمی ها و یازدهمی ها
قیمت : 1,500,000 تومان
توضیحات :

چهارشنبه ها ساعت 30 : 18 تا 30 : 21